Alla inlägg av Anders Rydh

Heds Kyrka, ny värmeanläggning

Heds kyrka

I projektet Ny el- och värmeanläggning ingår förnyelse av de tekniska installationerna i Heds kyrka. Den gamla elektriska elvärmen från slutet av 40-talet byts mot en ny vattenburen bergvärme-anläggning. Värmeanläggningen styrs via en ny klimatstyranläggning som tar hänsyn till inomhusfukt, temperatur, utomhusförhållanden och byggnadens användning. Till klimatstyrningen finns även en avfuktningsanläggning inkopplad. Det nya värmesystemets central placeras i ett gammalt pannrum där det i början av 1900-talet stod en varmluftspanna. Värmecentralen har rustats upp och ställts iordning för den nya tekniken.

I projektet förnyas hela elsystemet där ny elkraft och belysning byggs om. Kyrkan som tidigare inte haft automatisk klockringning kommer nu att förses med en sådan.

Detta projekt är omfattande för församlingen men enligt beräkningar i förprojekteringen planeras att energieffektiviseringen på sikt skall göra delar av underhållsinsatsen återbetalbar. Vi på Svensk Klimatstyrning har medverkat som projektörer och projektledare. Vi bistår även församlingen som byggherreombud i upphandlings- och tillståndsfrågor.

Om ovanstående typ av projekt är intressanta för er så tveka inte att kontakta oss för vidare information om era möjligheter att utföra motsvarande arbeten.

 

Kungsåra kyrka, bredbandsanslutning

Kungsåra kyrka i Västerås pastorat har under 2016 installerat ny bredbandsanslutning i form av fiberkabel. Detta är ett steg i pastoratets utbyggnad av nya bredbandskommunikationer till landsortskyrkorna. I samband med schaktarbeten har pastoratet samtidigt passat på att förlägga mer elkanalisation än vad som tidigare funnits och planerat för ett framtida dagvattensystem. Svensk Klimatstyrning har fungerat som projektör och projektledare. Vi har upprättat ritningar och tillståndsansökningar och sköter den fortlöpande byggledningen. Vi har även ordnat med automatisk avrinning från de avfuktare som finns i byggnaden vilka sedan tidigare har installerats i utbyggnaden av klimatsystemet. I det tidigare projektet 2013 var vi även då projektörer och projektledare.

Om ovanstående typ av projekt är intressanta för er så tveka inte att kontakta oss för vidare information om era möjligheter att utföra motsvarande arbeten.

Berthåga krematorium, ny elanläggning

Installationerna härrör från krematoriets byggnadstid 1965 och är uttjänta av ålder. De motsvarar inte heller till sin konstruktion dagens krav i alla delar. Det finns anmärkningar gjorda vid elrevision som det nuvarande systemet inte kan uppfylla.

Under 2014 installerades en ny fjärrvärmeanläggning och luftbehandlingssystem och de elinstallationer som gjordes då berörs inte av de arbeten som nu planeras. Berthåga krematorium byggdes 1965 i samband med att Berthåga kyrkogård anlades.

Krematoriet är ritat av arkitekt Kurt von Schmalensee. Denne var 1929‐1961 stadsarkitekt i Norrköping men har även ritat flera kyrkor och krematorier. Norrköpings krematorium ritat av Schmalensee byggdes 1936‐1938. Efter pensioneringen från tjänsten som stadsarkitekt deltog han i restaurering av ett stort antal kyrkor men hade även andra uppdrag, såsom Berthåga krematorium.

Berthåga krematorium är skyddat enligt Kulturmiljölagen genom beslut 1996. Krematoriet är byggt kring en sluten innergård med väggar övervägande av rött tegel såväl interiört som exteriört. Taken bryter mot varandra i flera nivåer och en omgivande mur av granit bildar en kraftfull bas till byggnaden. De två begravningskapellen har en högklassig konstnärlig utsmyckning som även går igen i armaturer som troligen är ritade speciellt för byggnaden. Byggnaden är mycket lite förändrad vad gäller exteriör och publika utrymmen, medan kontorsutrymmen samt utrymmen för begravningsverksamheten har förändrats. Ett krematorium uppfyller två funktioner, dels den rituella ceremonin som sker i publika utrymmen, men även eldbegängelsen som sker i slutna lokaler. Utöver detta finns kontorsutrymmen och kommunikationsytor som visserligen i viss mån besöks av utomstående, men inte har ceremoniell betydelse.

Vi på Svensk Klimatstyrning är delaktiga i projektet som projektledare och med byggnadsantikvarie som antikvarisk medverkan.