Alla inlägg av viktor

Klimatmätningar av kyrkofönster i Uppsala domkyrka

I det nu pågående fönsterprojektet i Uppsala domkyrka inom Svenska kyrkan i Uppsala så medverkar Svensk Klimatstyrning till den dokumentation som utförs av klimatförhållandet i det södra stora portalfönstret, Sonens fönster. I nu skrivande stund planeras och förbereds även klimatmätningar i de andra två portalfönsterna i norr och väster, Andens och Faderns fönster.

Sonens fönster, Uppsala domkyrkalufthastighetsmätare

De historiska och känsliga glasmålningarna förbereds för att få ett skyddsglas som skall ge förutsättningar till ett bättre bevarande.

Klimatmätningarna utförs med sensorer utplacerade, dels på utsidan och dels på insidan av de bemålade fönsterglasen. Även mellan skyddsglas och historiskt glas utförs klimatmätningar. Parallellt med dessa mätningar dokumenteras även utomhusklimat och inomhusklimat i kyrkan vilka fungerar som referenspunkter.

Klimatdokumentationen utförs som en del i studien för att hitta lämpligt avstånd mellan de kommande skyddsglaspanelerna och de bemålade historiska fönsterglaspanelerna. Målet är ett bättre bevarande av de känsliga glasmålningarna i domkyrkans fönster, vilka farit illa tidigare år av kondensproblem.

Klimatmätningarna dokumenterar temperaturer (yttemperatur och lufttemperatur), relativ luftfuktighet, luftflöden och fuktkondensering på flera platser. Mätutrustningen är direkt kopplad till byggnadens centrala övervakningssystem så loggningen sker kontinuerligt till en central dataenhet, vilken är åtkomlig via internet.

Klimatmätartyper i Sonens fönster:
3 luftrörelsemätare, 6 yttemperaturmätare, 6 kondensmätare och 2 lufttemperatur- och relativ luftfuktighetsmätare.

Klimatmätningarna i fönsterna i domkyrkan är unikt i sitt slag och det enda nu pågående projektet, där konserverings- och bevarandeaspekter dokumenteras på fönsterglas, här i Norden.

Om ni är intresserade av dessa klimatmätningar eller det nu pågående fönsterprojektet i domkyrkan kan ni kontakta oss på Svensk Klimatstyrning.

Brahekyrkan, Växjö Stift

Vi har arbetat med Brahekyrkan, Växjö stift under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Klimatanalys med fukt- och mögelanalys och energiteknisk genomgång 2003
 • Långtids klimatmätning som fortfarande pågår.
 • Projektering av ny styr-, el-, värme och avfuktningsanläggning slutfördes 2006
 • Projektering av ny säkerhetsanläggning slutfördes 2007
 • Inre renovering slutfördes 2007
 • Samordning av konservatorsarbeten med metallkistor, metalltavlor, trä och textilier
 • Samordning av skadedjursåtgärder
 • KAE och tillståndsansökningar

Rolfstorps kyrka, Göteborgs stift

Vi har arbetat i Rolfstorps kyrka med flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Klimat och mögelanalys färdigställt 2009
 • Projektering av ny värme-, el- och styranläggning färdigställt 2012
 • Inre renovering med orgel- och fönsterrenovering färdigställt 2012
 • KAE och tillståndsansökningar för ovanstående projekt

Villstad kyrka, Växjö stift

Vi har arbetat med Villstad kyrka under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Klimatanalys med studie av alternativa energikällor 1998
 • Projektering av ny värme-, el- och styranläggning gemensam anläggning för kyrka och församlingshem 1999
 • Årlig klimat- och energiuppföljning pågår fortfarande
 • KAE- och tillståndsansökan

Västerås domkyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Västerås domkyrka under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Klimatanalys
 • Vård- och underhållsplan 2007 (kommer att digitaliseras under 2015)
 • Ny värmecentral
 • Ny styr-, regler och övervakningsutrustning
 • Nya urverk tornuren
 • Planering ny sprinkleranläggning
 • Asbestsanering
 • Delvis ny elanläggning
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen

Västermo kyrka, Strängnäs stift

Vi har arbetat med Västermo kyrka under många år i flera olika projekt. De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Klimat- och mögelanalys
 • Dagvattenavledning och dränering
 • Åskskydd
 • Avfuktning
 • Styr-, regler- och övervakningsutrustning
 • Inre renovering och sanering
 • Yttre renovering med tak och fasad
 • Projektledning
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen

Kärrbo kyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Kärrbo kyrka, Västerås stift under många år i flera olika projekt. De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Vård- och underhållsplan 2005
 • Digitalisering av vårdplan i databasprogram 2013
 • Nytt styr-, regler- och övervakningssystem
 • Ny värme
 • Avfuktning 2012
 • Larm
 • Åskskydd
 • Renovering orgel
 • Inre renovering och rengöring
 • Dränering
 • Dagvattenavledning
 • Renovering klockstapel
 • Klimatmätningar
 • Klimatanalyser
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen

Haraker kyrka, Västerås stift

Vi har arbetat med Haraker kyrka, Västerås stift under många år i flera olika projekt.

De delar som vi har medverkat i är följande:

 • Vård- och underhållsplan
 • Nytt styr-, regler- och övervakningssystem
 • Delvis ny värme
 • Larm
 • Åskskydd
 • Dränering
 • Klimatmätningar
 • Klimatanalyser
 • Nya entréer
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen

Glanshammar kyrka, Strängnäs stift

Vi har arbetat med alternativ värmekälla för Glanshammar kyrka i Strängnäs stift. Vi byggde om den direktverkande elvärmeanläggningen till en vattenburen värmepumpsanläggning med ny styr- , regler- och övervakningsanläggning. Den nya anläggningen är gemensam med församlingshemmet. Vi ansökte om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) och skickade Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen.

Uppsala domkyrka, Uppsala stift

Vi har arbetat med Uppsala domkyrka under många år i flera olika projekt. I dessa projekt har vi bistått som projektledare, byggledare och arbetsmiljösamordnare. De huvudpunkter som vi har arbetat med är följande:

 • Vård- och underhållsplan
 • Projektledning av byggnation för ny orgel
 • Framtagning av ritningsunderlag (CAD)
 • Framtagning och kontroll av konstruktionshandlingar
 • Brandskyddsåtgärder (sprinkler, brandlarm, åskskydd etc.)
 • VVS-tekniska installationer
 • Styrsystem
 • Elsystem
 • Belysningssystem
 • Inbrottslarm
 • Inre renovering (konservering av föremål, muralmåleri, fönster med mera)
 • Kontroller och besiktningar
 • Ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning)
 • Tillståndsansökningar till Länsstyrelsen