Klimat- och mögelanalys

Svensk Klimatstyrning AB har en mångårig erfarenhet av klimatanalyser i kyrkor.

Vi har genom åren utfört ca 300 analyser av olika omfattningar.

Klimatanalysen är oftast en uppföljning och utveckling av klimatmätningen.

Klimatanalysen utförs oftast då problem av olika slag observerats i byggnaden antingen av oss vid klimatmätningarna, av konservatorer eller av församlingen själva. Det är idag också ett vanligt krav inför nya installationer.

Vanligaste bakgrunden till att utföra en klimatanalys är upptäckt av fukt- och mögelrelaterade problem som kräver åtgärder.

Förutom en klimatmätning utförd under minst ett år genomförs även:

  • Analys av mätresultatet
  • Granskning av byggnaden och inventariernas skadebild som ställs i relation till klimatmätningarna. I det ingår mögelprovtagning vid upptäckt av sådana problem.
  • Genomgång av tekniska systemen gällande energi och klimat.
  • Genomgång av byggnadens och omgivningens påverkan av inomhusklimatet.
  • Utvärdering och planering med åtgärdsplan.
  • Kostnadskalkyler för föreslagna åtgärder.
  • Detaljerad dokumentation med redovisning i skriven handling och genomgång på plats hos kunden.

Klimat och energifrågor i svenska kyrkor sedan 1992