Klimatmätningar av kyrkofönster i Uppsala domkyrka

I det nu pågående fönsterprojektet i Uppsala domkyrka inom Svenska kyrkan i Uppsala så medverkar Svensk Klimatstyrning till den dokumentation som utförs av klimatförhållandet i det södra stora portalfönstret, Sonens fönster. I nu skrivande stund planeras och förbereds även klimatmätningar i de andra två portalfönsterna i norr och väster, Andens och Faderns fönster.

Sonens fönster, Uppsala domkyrkalufthastighetsmätare

De historiska och känsliga glasmålningarna förbereds för att få ett skyddsglas som skall ge förutsättningar till ett bättre bevarande.

Klimatmätningarna utförs med sensorer utplacerade, dels på utsidan och dels på insidan av de bemålade fönsterglasen. Även mellan skyddsglas och historiskt glas utförs klimatmätningar. Parallellt med dessa mätningar dokumenteras även utomhusklimat och inomhusklimat i kyrkan vilka fungerar som referenspunkter.

Klimatdokumentationen utförs som en del i studien för att hitta lämpligt avstånd mellan de kommande skyddsglaspanelerna och de bemålade historiska fönsterglaspanelerna. Målet är ett bättre bevarande av de känsliga glasmålningarna i domkyrkans fönster, vilka farit illa tidigare år av kondensproblem.

Klimatmätningarna dokumenterar temperaturer (yttemperatur och lufttemperatur), relativ luftfuktighet, luftflöden och fuktkondensering på flera platser. Mätutrustningen är direkt kopplad till byggnadens centrala övervakningssystem så loggningen sker kontinuerligt till en central dataenhet, vilken är åtkomlig via internet.

Klimatmätartyper i Sonens fönster:
3 luftrörelsemätare, 6 yttemperaturmätare, 6 kondensmätare och 2 lufttemperatur- och relativ luftfuktighetsmätare.

Klimatmätningarna i fönsterna i domkyrkan är unikt i sitt slag och det enda nu pågående projektet, där konserverings- och bevarandeaspekter dokumenteras på fönsterglas, här i Norden.

Om ni är intresserade av dessa klimatmätningar eller det nu pågående fönsterprojektet i domkyrkan kan ni kontakta oss på Svensk Klimatstyrning.